Jesteś tutaj: OlejeSamochodowe.com.pl » Dział pomocy »
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego OlejeSamochodowe.com.pl

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującą od 01 stycznia 2020 r. ustawą VAT, po dokonaniu zakupu nie ma możliwości zmiany danych dotyczących numeru NIP na fakturze.

Regulamin Sklepu Motoryzacyjnego www.OlejeSamochodowe.com.pl :

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie należącym do Sprzedawcy, to jest Alicji Rozmus, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowa „ALA” Alicja Rozmus z głównym zakładem pod adresem: ul. Wiosenna 19, 43-340 Kozy, NIP: 937-000-65-02 REGON: 070565236 , nr konta: nr 95 1090 1782 0000 0001 1611 3248 (bank BZ WBK, kod BIC: WBKPPLPP) . Kontakt ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: sklep@OlejeSamochodowe.com.pl) lub telefonicznie ( nr: 502 528 336 , 33 817 43 41). Nadto, reklamacje można składać w szczególności za pomocą formularza zamieszczonego na witrynie Sklepu pod adresem: https://www.olejesamochodowe.com.pl/informacje/15/formularz-kontaktowy/

 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

  1. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która korzysta ze Sklepu.

  3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego)

  4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  5. Konto klienta - zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień z okresu co najmniej ostatnich 6 miesięcy, dane o preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące zgłoszonych reklamacji) itd.

  6. Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem www.OlejeSamochodowe.com.pl , prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca umożliwia Klientom zakup Towarów;

  7. Sprzedawca – Alicja Rozmus, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowa „ALA” Alicja Rozmus z głównym zakładem pod adresem: ul. Wiosenna 19, 43-340 Kozy, NIP: 937-000-65-02 REGON: 070565236

  8. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).

  9. Towary - towary (rzeczy) dostępne za pośrednictwem Sklepu.

  10. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

  11. Administrator danych osobowych – Firma Handlowa ALA Alicja Rozmus z głównym zakładem pod adresem: ul. Wiosenna 19, 43-340 Kozy, NIP: 9370006502, REGON: 070565236, która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).
   Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
   Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Firma Handlowa ALA Alicja Rozmus, możesz skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych, wykorzystując następujące dane kontaktowe:
   e-mail: biuro@OlejeSamochodowe.com.pl
   Dane adresowe:
   Inspektor Ochrony Danych Firmy Handlowej ALA, ul. Wiosenna 19, Kozy 43-340
    
 3. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

 4. Ceny w Sklepie podawane są w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3.

§2
Rejestracja konta

 1. Celem uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Sklepu, Klienci mają możliwość założenia Konta. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:

  1. wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej ustalenie hasła, a także wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne, bez uzupełnienie których zawarcie umowy sprzedaży Towaru będzie niemożliwe. Obligatoryjne są następujące pola: imię i nazwisko, adres (w tym: ulica i nr budynku/lokalu, miejscowość, kod pocztowy oraz kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

  2. zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookie.

 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość informująca o założeniu Konta.

 3. Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu e-mail podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.

 4. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: sklep@OlejeSamochodowe.com.pl

 5. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

  1. Podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  2. Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

  W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

 1. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

§ 3
Składanie zamówień

 1. Klient może za pośrednictwem Sklepu kupować Towary. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”.

 2. Po wybraniu wszystkich Towarów, Klient powinien przejść na podstronę „koszyka” oraz kolejno:

  1. określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić adres dostawy i całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują)

  2. potwierdzić dane zgromadzone w Koncie, a w przypadku Klientów niezalogowanych – podać dane określone w §2 ust. 1 powyżej oraz zaakceptować treść „regulaminu” i „polityki prywatności i plików cookie” (lub zalogować się)
   - a następnie kliknąć „dalej”.

 3. Na koniec, w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Klient powinien kliknąć „Kupuje i płacę”.

 4. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych w "koszyku", po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. §3 ust. 2.1 powyżej).

 5. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 4, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przy rejestracji Konta lub dokonywaniu zamówienia, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).

 6. Sprzedawca po otrzymaniu oferty może podejmować czynności celem weryfikacji tożsamości Klienta, w szczególności w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 7. Do zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru(ów) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji Konta lub dokonywaniu zamówienia. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także kopię zamówienia.

 8. Sprzedawca może odmówić akceptacji oferty (zamówienia) w szczególności w przypadku gdy:

  1. braku Towaru w magazynie,

  2. zamówienie nie zawiera danych niezbędnych dla jego realizacji,

  3. weryfikacja danych Klienta się nie powiodła.

 9. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 5, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia), o której mowa w ust. 7.

 10. Sprzedawca przewiduje możliwość zawierania umów sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie z pominięciem serwisu internetowego, za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego itd. W takim przypadku, niezwłocznie po osiągnięciu porozumienia co do treści przyszłej umowy, Sprzedawca prześle Klientowi za pomocą poczty elektronicznej, fax-em lub przy wykorzystaniu innego Trwałego nośnika informację obejmującą: a) kopię niniejszego regulaminu oraz b) treść uzgodnionego zamówienia (w tym: ilość i rodzaj Towarów będących przedmiotem sprzedaży, a także dane określone w §3 ust. 2 niniejszego regulaminu, to jest sposób dostawy, sposób płatności, adres dostawy i całkowitą cenę Towarów). Umowa sprzedaży Towarów zawarta jest z chwilą, gdy Klient potwierdzi warunki określone w ww. informacji, co zostanie utrwalone na Trwałym nośniku. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi okoliczność zawarcia umowy sprzedaży Towarów na Trwałym nośniku.

 11. Zawarcie umowy sprzedaży niektórych Towarów, dostępnych w Sklepie, możliwe jest również za pośrednictwem:

  1. serwisu ceneo.pl, prowadzonego przez spółkę Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000268796 (Grupa Allegro) – poprzez usługę „Kup na Ceneo”.

  2. serwisu nokaut.pl, prowadzonego przez spółkę Grupa Nokaut S.A. z siedzibą w Gdyni, KRS 0000370202 (Grupa Nokaut) – poprzez usługę „Koszyk Nokaut”.

§4
Zapłata

 1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:

  • płatność „za pobraniem”
  • przelew bankowy
  • płatność przez system PayU.pl
  • płatność przez system PayPal
  • Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.
 2. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.

 3. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia i doręcza Klientowi odpowiednią fakturę VAT bądź paragon fiskalny.

 4. W przypadku wyrażenia przez Klienta akceptacji na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, faktura doręczana jest Klientowi pocztą elektroniczną (na adres podany w Koncie) w formacie .pdf. Natomiast w braku takiej akceptacji, Sprzedawca doręczy fakturę w formie „tradycyjnej” wraz z towarem lub odrębną przesyłką pocztową.

 5. W przypadku płatności ”za pobraniem”, zapłata powinna być dokonana z chwilą dostawy Towarów, a w przypadku pozostałych form płatności – przed dostawą Towarów.

 6. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 95 1090 1782 0000 0001 1611 3248 (bank BZ WBK, kod BIC: WBKPPLPP).

§5
Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności „za pobraniem”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku pozostałych sposobów płatności).

 2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.

 3. Możliwe sposoby dostawy to:

  1. w przypadku przesyłek krajowych (do miejsca dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej):

   • przesyłki Poczty Polskiej,
   • przesyłki kurierskie,
   • odbiór w lokalu Sprzedawcy pod adresem Kozy 43-340, ul. Wiosenna 19
  2. w przypadku przesyłek zagranicznych – dostawa za pośrednictwem:

   • przesyłki Poczty Polskiej,
   • przesyłki kurierskie GLS, Fedex
 4. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy, wagi przesyłki, miejsca dostawy (w kraju lub zagranicą), wybranego sposobu płatności (przy płatności za pobraniem koszt dostawy jest wyższy) oraz całkowitej wartości zamówienia (zamówienia dotyczące Towarów o łącznej wartości powyżej 500 zł wysyłane są bez dodatkowej opłaty za dostawę). Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.

 5. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie określonym przy ich opisie, zamieszczonym w Sklepie. Czas, w którym Towary wydane zostaną Klientowi przez dostawcę, uzależniony jest natomiast od wybranego sposobu dostawy – i wynosi:

  LP

  Sposób dostawy

  Czas dostawy przez dostawcę

  1.

  Przesyłka krajowa, wysłana Pocztą Polską lub Inpost

  do 2 Dni Roboczych

  2.

  Przesyłka krajowa, wysłana kurierem

  do 2 Dni Roboczych

  3.

  Przesyłka zagraniczna

  do 5 Dni Roboczych

 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji Konta (ew. adres zaktualizowany) i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.

 7. Klienci proszeni są o dokładne sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera, a przypadku stwierdzenia, iż jest ona uszkodzona lub wybrakowana – o odmowę odbioru i podpisanie odpowiedniego protokołu. Dla uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca oświadcza, że wykonanie wspomnianych czynności nie stanowi obowiązku Klienta.

§6
Reklamacje

 1. Warunki gwarancji na Towary określają producenci towarów lub inni gwaranci w dołączanych do Towaru dokumentach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na właściwym dokumencie gwarancyjnym.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

 3. Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@OlejeSamochodowe.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.

 4. W treści zgłoszenia wady Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

  1. paragon (nr faktury) wystawiony w odniesieniu do towaru, którego dotyczy zgłoszenie.

  2. opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.

  3. czego Klient żąda w związku ze zgłoszeniem wady
   - przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem:  ul. Wiosenna 19, 43-340 Kozy.

§7
Wymiana towaru

 1. Klient, będący konsumentem, może zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego towaru lub inny towar dostępny w Sklepie – za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości.

 2. W przypadku wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na wymianę Towaru, koszty przesyłki pokrywa Klient.

§8
Konsumenckie prawo odstąpienia

 1. Klient, będący konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę Indywidualnego w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.

 2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Klienta także w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza odstąpienia lub jakiegokolwiek jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem witryny http://www.olejesamochodowe.com.pl/pomoc/28/wymiany---zwroty/ . W takim przypadku, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na Trwałym nośniku.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:

  1. Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres: "ul. Wiosenna 19, 43-340 Kozy" niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.

  2. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta.

   Tym niemniej, jeżeli odstąpienie dotyczyło jedynie części Towarów wysłanych jedną paczką, Sprzedawca zwróci Klientowi tytułem kosztów pierwotnej wysyłki jedynie kwotę odpowiadającą kosztowi wysyłki zwracanego Towaru - którą Klient zobowiązany byłby zapłacić Sprzedawcy zamawiając tylko ten Towar. Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 9. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§9
Dane osobowe i przetwarzanie danych

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia środków technicznych i organizacyjnych, niezbędnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych, przesyłanych Sprzedawcy przez Klientów drogą elektroniczną, przez osoby nieuprawnione.

 3. Poprzez rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i §3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umów z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki Towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

 4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie określonych w RODO Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, bycia zapomnianym, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania..

 5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

 6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

 7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisów prawa.

 8. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

§10
Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

 1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):
  1. udostępnianie zawartości Sklepu
  2. zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
 3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka prywatności i plików cookies, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
 4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do treści o charakterze bezprawnym.
 5. Klient zobowiązuje się do:
  1. niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,
 6. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: bok@asport.pl. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient (Konsument) mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń :
  1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i tym podobne),
  2. Konsument może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,
  3. Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  4. Konsument może zwrócić się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11
Zmiany regulaminu

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

  1. Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14dni przed wejściem zmian w życie.

  2. Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy złożeniu kolejnego zamówienia.

 2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §10 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym - z zastrzeżeniem §11 ust. 3 poniżej.

 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia - które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.
 2. W przypadku Klientów, będących Konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]).
 3. W związku z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 od dnia 09.01.2016 informujemy o  możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution). Link do platformy: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Załącznik nr 1 do regulaminu: formularz odstąpienia (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Informacje:

Brak informacji o przeglądanych produktach.
literal